Nie musisz być VAT- owcem !!! Oblicz swój limit sprzedaży i nie płać VAT-u.

Przepisy prawa podatkowego przewidują dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, zwolnienie podmiotowe pozwalające na uniknięcie konieczności rozliczania podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem decydującym o możliwości skorzystania z tego prawa jest przede wszystkim wartość sprzedaży opodatkowanej , która w poprzednim roku podatkowym, nie mogła przekroczyć określonego w ustawie limitu – obecnie 150 000zł. Warto przy tym pamiętać, że do wartości sprzedaży z zasady nie wlicza się kwoty podatku. Wartość ta nie obejmuje ponadto odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym podatnik zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku muszą samodzielnie wyliczyć przysługujący im limit. Przedsiębiorca rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegający opodatkowaniu VAT, jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, wartości 150 000 zł.

Przykład:

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 22 mają 2013 r. Aby móc skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, wartość przewidywanej przez niego sprzedaży nie może przekroczyć limitu ustalonego na podstawie proporcji.

W tym celu należy dokonać następującego przeliczenia: Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej (od 22 maja do 31 grudnia) to 223 dni.( 365 dni przypada na cały rok 2013). 223 dni, w odniesieniu do 365 dni w 2013r, wynosi 223/365 = 61,1 % Zatem, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, wartość planowanej przez niego sprzedaży nie może przekroczyć kwoty 61,1% * 150 000 zł = 91650ł

W przypadku, gdy wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy wspomniany limit, zwolnienie traci moc w chwili przekroczenia tej kwoty. Od tego momentu u podatnika powstaje obowiązek podatkowy, przy czym opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.