Przed 2014 otrzymanie faktury do paragonu często zależało od dobrej woli sprzedawcy.

Oficjalnie bowiem faktury w większości przypadków sprzedawca musiał wystawić fakturę w ogólnym terminie 7 dni od sprzedaży. Nie było przepisów regulujących osobno terminy wystawiania faktur do paragonów; część sprzedawców stosowała zatem zasady ogólne (7 dni) albo ordynację podatkową (3 miesiące).

Spóźnienie się z żądaniem faktury do paragonu często skutkowało odmową jej wystawienia. Patrząc literalnie na przepisy – nic dziwnego. Za niewystawienie albo błędne wystawienie faktury – w tym także takiej „poterminowej” groziły i nadal grożą poważne sankcje. Od 2014 możliwości uzyskania faktury do paragonu lub sprzedaży bezparagonowej znacznie się rozszerzyły. Nie musimy biec za chwilę do sklepu, gdy w pierwszym odruchu my albo pracownik wzięliśmy paragon.

Wreszcie bowiem literalnie uregulowano kwestię wystawiania faktur na przypadki, gdy nie wystawiono od razu faktury.

Wbrew pozorom, takich przypadków jest sporo. Wzięcie paragonu lub sprzedaż internetowa, albo jakakolwiek inna uniemożliwiająca w pierwszej chwili podanie prawidłowej informacji dla sprzedawcy odnośnie podmiotu kupującego jego towar lub usługę, nie blokuje nam już możliwości otrzymania faktury.

Od 2014r obowiązuje przepis, który nakazuje sprzedawcom wystawienie faktury na żądanie osoby kupującej, i tu mamy dwa terminy na wystawienie faktury:

    • dokonaliśmy zakupu i zgłosimy swoje żądanie nie później niż w terminie 3 miesięcy (termin liczymy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty). Sprzedawca ma 15 dni na wystawienie faktury.

      Dla przykładu: Kupiliśmy materiały biurowe w lipcu 2014. Jeśli zażądamy wystawienia faktury, nie później niż do końca października 2014, sprzedawca będzie musiał wystawić nam fakturę. Ma na to 15 dni licząc od dnia naszego zgłoszenia po fakturę.

    • jeśli zażądamy wystawienia faktury przed transakcją/zaliczką lub w tym samym miesiącu – sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę w ogólnym terminie, czyli do 15-stego kolejnego miesiąca. Może mieć zatem nawet półtora miesiąca na wystawienie faktury.

      Dla przykładu: Kupiliśmy materiały biurowe w lipcu 2014 mówiąc od razu sprzedawcy, że potrzebujemy faktury. Do 15-stego sierpnia sprzedawca ma obowiązek nam wystawić fakturę (nie musi robić tego od ręki).

Warto przypomnieć, że odmowa wystawienia faktury, gdy mamy obowiązek ją wystawić, zagrożona jest karą grzywny określoną w KKS – do 180 stawek dziennych. Maksymalna w 2014 to nieco ponad 600 tys. Zł 😉

 

Dla uporczywych sprzedawców, w większości nie mających pojęcia o zasadach wystawiania faktur i bazujących tylko na ustawieniach swoich programów do fakturowania ;), warto podesłać artykuł regulujący terminy wystawiania faktur. Noszę w portfelu zadrukowany świstek. Nie chce się kłócić przytaczając z pamięci przepis (zazwyczaj nie wierzą :D), po prostu podsuwam zainteresowanemu 😛

„Na podstawie art. 106 b ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług: „Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, 2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118; jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.”

KKS Art. 62 § 1. „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”

Kiedy nie otrzymamy faktury do paragonu?

Powyższy przepis ma swoje wyjątki. Podstawowym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na rzecz firm lub jest ona obarczona koncesjami i licencjami, których my nie posiadamy wiec i nie kupimy danego towaru bez tych uprawnień. Może nam wówczas wystawić fakturę na osobę prywatną. Przypominam, iż taka faktura jako dane minimalne nabywcy zawiera imię, nazwisko i adres, bez NIPu. NIP na fakturze lub jego brak jest nadal wyznacznikiem faktur „na firmę” od faktur „prywatnych”.

Nie otrzymasz faktury zaliczkowej od dostawcy mediów

Ciekawe rozwiązanie przy zmianie przepisów przemyciła branża telekomunikacyjna. Otóż za określony rodzaj przedpłaty, sprzedawca nie musi wystawiać w ogóle faktur, nawet gdy nabywca tego żąda. (106. ust 1 pkt 4) ).

Art. 106b. 1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 4)otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 Zaś 19a ust 5 pkt 4 odnosi się do: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: – telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, – wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, – najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, – ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, – stałej obsługi prawnej i biurowej, – dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Sprzedawca nie musi nam wystawiać faktury zaliczkowej. Jednakże na fakturze sprzedaży, będzie na niej informacja o otrzymanej zaliczce/przedpłacie.

Bilety, polisy, opłaty za autostradę to też faktury

Kolejny przykład to dokumenty, które są fakturą a nie mają w tytule nazwy „faktura”, a znamy je z naszego codziennego życia. Nie wspominam tu już faktur ogólnych, zwykłych. Często spotykam przedsiębiorców, którzy nie wiedzą lub zapominają, że niektóre dokumenty są uznawane za fakturę więc bez sensu jest żądanie faktury. Należą do nich m.in. dokumenty opłaty za autostradę lub bilety za przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km , dokumenty opłat bankowych czy polisy. Wymagania dla tych dokumentów – faktur nie są zawarte w ustawie w dziale „Faktury”, ale w rozporządzeniu MF z 3-12-2013 w sprawie wystawiania faktur (paragraf 3). Jeśli w/w zawierają dane określone w rozporządzeniu, są fakturami. Większość zawiera wymagane dane z dużą nawiązką, są to zatem faktury.

W praktyce spotkałam się z dwoma wyjątkami:. e-bilety Intercity kupowane przez internet na ich stronie internetowej – nie mają wszystkich wymaganych danych i bilety na przejazdy krótsze niż 50 km, gdzie takie bilety po prostu nie są fakturami. Po wszystkich terminach – co wtedy?

Warto przypomnieć, iż przepisy nie zabraniają dobrowolnie po terminie wystawić fakturę (oczywiście w przypadku, kiedy ona jest wystawiana do paragonu). Nie ma kary za dobrowolne wystawienie faktury na żądanie nabywcy, bowiem przepisy określają w zasadzie obowiązkowe cechy czy terminy. Przekroczenie, dobrowolnie, tych terminów i jednocześnie wystawienie dokumentu o odpowiedniej, wymaganej przepisami dla danego typu faktur treści nie jest zagrożone żadną karą. Większość przedsiębiorców i ich pracowników jednak nie chce w ogóle o tym słyszeć – zatem jeśli nie zmieścisz się w wymaganych 3 miesiącach, możesz mieć poważne problemy z uzyskaniem faktury.