Ulga na dzieci (od 1.01.2015 r.) 

Podatnik może dokonać odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego w którym:

a) wykonywał władzę rodzicielską,

b) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

c) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą – nad małoletnim dzieckiem.

Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia.

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.