Ustawowy termin płatności zobowiązania z tytułu podatku VAT za dany miesiąc przypada zawsze na 25 dzień kolejnego miesiąca (przy rozliczeniu kwartalnym na 25 dzień kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału). Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo nadwyżki podatku należnego nad naliczonym i występującego zobowiązania podatkowego, podatnik nie posiada środków, aby opłacić podatek VAT w terminie.

Jakie są konsekwencje wpłaty podatku VAT po terminie?

Opłacając podatek po terminie, należy naliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Obecnie (marzec 2012) stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8% w skali roku. Odsetki należy liczyć od pierwszego dnia po dniu, w którym zobowiązanie było wymagalne, do dnia wpłaty. Uwaga, minimalna wysokość należnych odsetek to 8,70 zł, jeżeli obliczone odsetki wyniosą mniej niż 8,70 zł, nie należy ich opłacać!!!

Dla uproszczenia można skorzystać z inteligentnego kalkulatora, który oferuje m.in GOFIN

Jakie konsekwencje wyciągnie wobec podatnika urząd skarbowy? Płatnicy podatku VAT mają obowiązek składania okresowych deklaracji do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik spóźnia się z zapłatą, urząd skarbowy wysyła wezwanie do zapłaty. Nie ma reguły, kiedy takie wezwanie zostanie wysłane, jest to okres od ok. 2 tygodni do kilku miesięcy. Podatnik, który otrzymał takie wezwanie, musi zapłacić podatek należny + odsetki + koszty wezwania (w chwili obecnej – jest to kwota 12,60 zł). Ciągle należy Nadal pamiętać iż obwiązuje zasada, że odsetek w kwocie poniżej 8,70 zł nie należy opłacać. Często urzędy skarbowe o tym zapominają i w wezwaniu naliczają je mimo wszystko…

W takich przypadkach warto takie sprawy skonsultować ze swoja księgową.

Jeżeli podatnik zapłaci należny VAT, sprawa jest zamknięta. W przypadku dalszego uchylania się od wpłaty, urząd skarbowy ma uprawnienia, aby zająć konto bankowe podatnika lub zająć jego wynagrodzenie jeżeli podatnik uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę.