Ważne zmiany czekają przedsiębiorców – podatników VAT. Przepisy zmieniają się dokładnie 1 lipca 2015. Poniżej omawiam cztery grupy zmian w przepisach, które będą dotyczyć niemalże wszystkich firm.


1. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia, w szczególności: • Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o notebooki, laptopy, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony), konsole do gier wideo, • Wprowadzenie limitu, od którego stosuje się powyższy mechanizm do kwoty 20 000 zł dla jednolitej gospodarczo transakcji, • Wprowadzenie obowiązku składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących zawierających informacje o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem (VAT-27) • Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sytuacji, gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

2. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych:

• Określenie proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT, (tzw. prewspółczynnik) oraz w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i celów innych (w tym prywatnych), • Określenie przez Ministra Finansów przykładowych sposobów obliczania proporcji, • Określenie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług w drodze korekty.

3)  Odliczenie VAT od paliwa

Trzecia grupa zmian to zasadniczo…. jedna zmiana, czyli wejście w życie przepisu, który jest w ustawie już od 1 kwietnia 2014, lecz był „zawieszony” do końca czerwca 2015 właśnie. Mowa o odliczeniu VAT od paliwa do samochodów osobowych, które – z różnych powodów – nie „załapały” się na prawo do odliczenia 100% VAT.  A zatem w przypadku samochodów osobowych, dla których od 1 kwietnia 2014 odliczamy 50% VAT od rozmaitych wydatków, od 1 lipca będzie można odliczać te 50% również od paliwa (benzyny, oleju napędowego, gazu). Warto przy tym zwrócić uwagę, dla uwzględnienia tego prawa liczy się nie faktyczna data poniesienia wydatku, lecz data wpływu faktury do firmy.

4) Pozostałe zmiany:

Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy • Brak obowiązku korekty w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji • Zmiana wysokości kaucji gwarancyjnej dla podmiotów dostarczających paliwa – minimalna wysokość kaucji w wysokości 1 mln zł oraz maksymalna wysokość kaucji 10 mln zł, • Wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego – oprocentowanie w wysokości 30 % stopy depozytowej ustalonej zgodnie z przepisami o NBP.