W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania kas on-line, resort finansów wydał objaśnienia podatkowe, które opisują jak w przypadku zakupu kas on-line korzystać z ulgi na ich zakup. Wynika z nich, że ulga dotyczy tylko podatników zmuszonych do wymiany kas lub stosujących kasy po raz pierwszy.

I. Resort finansów wyjaśnia, jak dokonywać odliczenia przy zakupie kasy on-line

Obowiązują już przepisy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach. Nowe przepisy otwierają drogę do prowadzenia tzw. kas fiskalnych on-line. Kasy on-line to urządzenia służące do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przesyłające dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego — tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przesyłanie danych z kas on-line będzie odbywało się w sposób ciągły i zautomatyzowany. A to oznacza, że kasa on-line będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach bezpośrednio do fiskusa. Ustawa weszła w życie 1 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 675). Jako że na zakup kas nadal ma przysługiwać ulga, Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących on-line.

II. Obowiązek stosowania kas on-line wprowadzono dla wybranych branż

Nowe przepisy przewidują stopniowe wprowadzanie kas fiskalnych on-line dla poszczególnych grup podatników. I tak od 1 stycznia 2020 roku obowiązek taki będzie istniał dla podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Z kolei od 1 lipca 2020 roku ma dotyczyć podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także usługi sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 stycznia 2021 roku obejmie podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze. Związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (te ostatnie wyłącznie w zakresie wstępu).

III. Ulga tylko dla rozpoczynających jej stosowanie pierwszy raz oraz wybranych branż

Wydane przez fiskusa objaśnienia mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line po 1 maja 2019 roku. Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od VAT ulgę na zakup kas nabytych albo w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących. Ulga przysługuje wówczas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (sama wysokość „ulgi” nie uległa zmianie). Z przepisów tych wynika zatem, że ulga dotyczy tylko tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas. Wyjątkiem są podatnicy z branż zobligowanych do wymiany kas w podanych w przepisach terminach. Im ulga również przysługuje. Co ważne, uznaje się, że kasa on-line została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

IV. Kasy on-line można leasingować, ale wtedy nie można korzystać
z ulgi na ich zakup

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku. O ile zastosują kasy po raz pierwszy albo prowadzą działalność w branżach objętych obowiązkiem stosowania kas on-line. Co ważne, po 30 kwietnia 2019 roku ulga przysługuje tylko na zakup kas on-line. Nie będą mogli z niej skorzystać podatnicy, którzy zakupią kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Ważne jest również to, że z ulgi można korzystać również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej on-line dokonywana jest w ratach. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do jej uzyskania jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup. Z kolei odliczenie nie przysługuje — zgodnie z objaśnieniami resortu finansów — w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

V. Ulga na zakup kasy nie wymaga już składania specjalnego oświadczenia

W zmienionych regulacjach zrezygnowano z warunku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji. Takie oświadczenie było dotychczas obowiązkowe. Teraz podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot ulgi, nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia (oświadczenia). Odliczenia ulgi dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7 (podatnicy rozliczający się co miesiąc) lub VAT-7K (podatnicy rozliczający VAT kwartalnie). Kwota ta może zostać wykazana najwcześniej w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

VI. Ulga na zakup kasy pozwala na obniżenie lub uzyskanie zwrotu podatku

Kwotę ulgi rozlicza się według formuły zawartej w deklaracji podatkowej w ten sposób, że w przypadku, gdy kwota wydana na zakup jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość ulgi. W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa od kwoty podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty ulgi, a pozostałą część nierozliczonej ulgi może, w tym okresie rozliczeniowym: wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę ulgi wykazuje: do zwrotu na rachunek bankowy lub powiększa kwotę podatku,naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Inne zasady rozliczenia przewidziano jedynie dla podatników rozliczających się ryczałtem oraz zwolnionych z podatku (następuje zwrot ulgi).

VII. Aby korzystać z ulgi trzeba rozpocząć ewidencjonowanie we właściwym terminie

Aby korzystać z ulgi rozpoczęcie ewidencjonowania musi rozpocząć się we właściwym terminie. W przypadku branż objętych obligatoryjną wymianą kas za datę rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się datę określoną w przepisach, czyli datę od której powstaje obowiązek stosowania kas on-line dla danej grupy podatników. Dla tej grupy podatników, możliwość skorzystania z odliczenia wymaga spełnienia dwóch warunków: musi istnieć ustawowy obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę rejestrującą on-line oraz ewidencjonowanie za pomocą tej kasy sprzedaży musi rozpocząć się w terminach bezpośrednio określonych w przepisach, czyli w terminach, od których dana grupa podatników ma obowiązek stosowania kas on-line. Tym samym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji należy przyjąć — odrębny termin dla każdej z branż. Dotyczy to także podatników prowadzących działalność w kilku branżach.

VIII. Branże zobowiązane do stosowania kas odliczą ulgę po zarejestrowaniu sprzedaży

W przypadku branż zobligowanych przez przepisy do stosowania kas rejestrujących on-line, faktyczne odliczenie ulgi poprzez wykazanie jej w deklaracji podatkowej może nastąpić dopiero w okresie rozliczeniowym, w którym faktycznie zarejestrowano sprzedaż na danej kasie rejestrującej online. Tym samym podatnik taki będzie mógł wykazać ulgę na kasę on-line w deklaracji podatkowej (odpowiednio VAT-7 lub VAT-7K), składanej za okres, w którym faktycznie zarejestrował sprzedaż na kasie on-line i prowadzi na niej ewidencję sprzedaży. Równocześnie podatnik obligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kasm on-line przed terminem wskazanym w ustawie (i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży) ma prawo do zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących on-line przed datą graniczną (np. 1 lipca 2020 roku). Istotne jest tylko, by nie rozpoczął ewidencjonowania po terminie, wówczas bowiem ulga nie przysługuje.

źródło: BDO Poland