od 01.05.2019

 

Wprowadzenie kas rejestrujących on-line 

Wprowadzono możliwość stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych tzw. kas on-line. Kasy muszą umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Nie została wyłączona możliwość dalszego używania obecnie stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z kopią papierową oraz kas elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo jednak możliwość ta będzie ograniczana.

Podatnicy stosujący kasy rejestrujące:

 1. 1) mają obowiązek zapewnienia połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (dotyczy tylko kas on-line),
 2. 2) nie mają obowiązku zgłaszania kas do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (dotyczy tylko kas on-line),
 3. 3) nie mają obowiązku drukowania kopii dokumentów fiskalnych (nie dotyczy kas z papierowym zapisem kopii).

Nowe przepisy przewidują stopniowe wprowadzanie kas fiskalnych on-line dla poszczególnych grup podatników. I tak od 1 stycznia 2020 roku obowiązek taki będzie istniał dla podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Z kolei od 1 lipca 2020 roku ma dotyczyć podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także usługi sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 stycznia 2021 roku obejmie podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze. Związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (te ostatnie wyłącznie w zakresie wstępu). Więcej można przeczytać: tutaj

Umożliwienie stosowania przez podatników również kas, które zostały wynajęte, wydzierżawione lub oddane w leasing 

Podatnicy mają możliwość ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie kas on-line

 

Ulga na zakup kas

Ulga na zakup kas przysługuje tylko w przypadku nabywania kas rejestrujących umożliwiających przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od VAT ulgę na zakup kas nabytych albo w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, lub dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących. Ulga przysługuje wówczas w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (sama wysokość „ulgi” nie uległa zmianie). Z przepisów tych wynika zatem, że ulga dotyczy tylko tych podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas. Wyjątkiem są podatnicy z branż zobligowanych do wymiany kas w podanych w przepisach terminach. Im ulga również przysługuje. Co ważne, uznaje się, że kasa on-line została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Więcej można przeczytać: tutaj

 

Rozszerzenie zakresu stosowania stawki 8% w gastronomii

Wszystkie czynności wykonywane w ramach działalności gastronomicznej będą z zastrzeżeniem wyjątków  określonych przepisami opodatkowane VAT według stawki 8%.

============================================================================================================

 

od 01.09.2019

 

Biała lista podatników VAT

Stworzona zostanie jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według NIP lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Więcej czytaj tutaj.

 

Nowy katalog towarów wrażliwych 

Przewiduje się określenie z dniem 1.09.2019 r. nowego katalogu towarów, w związku z nabywaniem których może wystąpić odpowiedzialność solidarna nabywcy. Mają to być towary wymienione w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, za które zapłata nie została dokonana z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Zmiany w przepisach dotyczących rolników ryczałtowych 

 1. Od 1.09.2019 r. nie będzie konieczne wskazywanie na fakturach VAT RR numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu ani nazwy organu, który wydał dokument. Ponadto ma zostać wprowadzona możliwość wystawiania, podpisywania i przesyłania w formie elektronicznej faktur VAT RR oraz oświadczeń o statusie rolnika ryczałtowego sporządzanych w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze.
 2. Od 1.09.2019 r. zlikwidowany zostaje warunek odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku w postaci zapłaty należności za produkty rolne lub usługi rolnicze w terminie 14 dni, licząc od dnia zakupu.
 3. Od 1.09.2019 r. zryczałtowany zwrot podatku będzie mógł być odliczony również wtedy, gdy zapłata przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych następować będzie na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której rolnik ryczałtowy jest członkiem.

Zmiany w przepisach dotyczących wykreślania podatników z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE

 1. Od 1.09.2019 r. z art. 96 ust. 9a oraz art. 97 ust. 15 ustawy o VAT będzie wyraźnie wynikać, że na ich podstawie z rejestru podatników VAT  wykreślani są wyłącznie podatnicy składający „zerowe” deklaracje VAT-7/VAT-7K.
 2. Od 1.09.2019 r. nieskładanie deklaracji VAT-7/VAT-7K będzie skutkować wykreśleniem z rejestru podatników VAT w przypadku niezłożenia deklaracji za trzy kolejne miesiące lub jeden kwartał.

 

Nowe kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego

Od 1.09.2019 r. ze zwolnienia podmiotowego nie będą mogli korzystać:

 1.  podatnicy dokonujący na odległość dostawy preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych  (PKWIU 28),
 2. podatnicy dokonujący dostaw części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU 45.4),
 3. podatnicy świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu.

============================================================================================================

 

od 01.11.2019

 

Wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

Od 1.11.2019 r. w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe; ma być tak w przypadku dokonywania płatności spełniających łącznie dwa warunki, tj.:
1) dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej
płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, oraz
2) dotyczą nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT; załącznik ten wymienia:
a) towary i usługi objęte obecnie stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
b) towary należące obecnie do tzw. towarów wrażliwych, tj. w przypadku których nabywcy mogą ponosić odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe nabywców,
c) dodatkowo szereg innych towarów, np. paliwa, węgiel i produkty węglowe, niektóre maszyny i urządzenia elektryczne (np. telewizory) oraz części i akcesoria do pojazdów silnikowych.

 

Likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych

Z dniem 1.11.2019 r. uchyla się przepisy, z których wynika obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy polskimi podatnikami. Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zatem zastosowanie tylko – tak jak rzecz się miała w przeszłości – w przypadku nabywania towarów przez polskich podatników od podatników zagranicznych.

 

Obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”

Od 1.11.2019 r. w przypadkach, w których obowiązkowo trzeba będzie stosować mechanizm podzielonej płatności, wystawiane faktury mają obowiązkowo zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”; towarzyszyć temu ma rezygnacja ze stosowania na wystawianych fakturach adnotacji „odwrotne obciążenie”.

 

Sankcje dla podatników naruszających nowe obowiązki

Od 1.11.2019 r. na podatników naruszających obowiązek dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz na podatników naruszających obowiązek umieszczania na fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” będzie nakładana sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcja nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). Wysokość tego dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność.

 

Zbiorcze przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności

Od 1.11.2019 r. w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie można opłacić jednym komunikatem przelewu dwie lub więcej faktur.

 

Odstąpienie od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana odpowiedzialność solidarna

Od 1.11.2019 r. odstępuje się w ogóle od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana odpowiedzialność solidarna. Zatem po zmianie odpowiedzialność ta będzie stosowana od tzw. złotówki

 

Likwidacja kaucji gwarancyjnej

Od 1.11.2019 r. likwiduje się kaucję gwarancyjną, a więc nie będzie możliwe wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów poprzez jej złożenie.

źródło: opracowanie na podstawie LEX/el.2019