Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Sylwia Jaroszek prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG pod nazwą: CONTROL TAX Sylwia Jaroszek z siedzibą w Czudcu (38-120) przy ul. Strumykowa 85, NIP 8133379681, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest firma CONTROL TAX Sylwia Jaroszek z siedzibą w Czudcu (38-120) przy ul. Strumykowa 85, NIP 8133379681, tel. +733-559-556, e-mail: biuro@control-tax.pl.
 2. Firma CONTROL TAX Sylwia Jaroszek będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.
 3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i celu realizacji praw prosimy kontaktować się na adres email: biuro@control-tax.pl lub tel. 733-559-556.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania i kontynuacji umów, której jesteście stroną (art. 6 ust.1 lit.b RODO)
  • zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit.b RODO)
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń (art.6 ust.1 lit f)
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (art.6 ust. 1 lit. C RODO)
  • ofertowania Państwu usług jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego (art.6. ust. 1 lit.f RODO)
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) (art.6. ust. 1 lit.f RODO)
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/są: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa a także Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych zadań lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Państwa dane mogą być/są udostępniane naszym partnerom biznesowym z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (podmioty przetwarzające) jak np. Brainshare Sp. z o.o. dostarczająca rozwiązanie m.in. do elektronicznej wymiany dokumentów tj. Saldeo (usługa dostępna tylko po podpisaniu umowy na outsourcing księgowy lub kadrowo-płacowy).
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:
  • w trakcie realizacji usługi, a po jej zakończeniu przez okres, w którym ujawnić się mogą roszczenia związane z umową wynikające z przepisów prawa w poszczególnych obszarach głownie wynikających z kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych).
 8.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Równocześnie zwracamy uwagę na to, że:

 1. Prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wymienionych w przepisach RODO;
 2. Prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest
  zgoda lub wykonanie umowy;
 3. Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. W niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. Tego typu uprawnienia nie przysługują administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych
Sylwia Jaroszek