Kadry i Płace

Kadry

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, ewidencja szkoleń BHP i urlopów pracowniczych
 • prowadzenie i administrowanie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS, dokonywanie zmian w rejestracji ZUS
 • kontrola przyjętych założeń w zakresie systemu kadrowego firmy, regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych, innych regulaminów wewnętrznych

Płace (payroll)

 • sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników zatrudnionych przez Klienta na umowę o pracę
 • obsługa umów cywilnoprawnych – sporządzanie i rozliczanie umów
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • wyliczenie miesięcznych zaliczek z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11)
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A
 • przygotowywaniem zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie