Zakładanie firm

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej następuje poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek złożyć można za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w formie tradycyjnej we właściwym urzędzie gminy. Prawidłowo przygotowany wniosek niezależnie od swojej formy, winien zawierać określenie przedmiotu działalności nowo powoływanego podmiotu wg. PKD. Biuro Rachunkowe Control TAX, służy pomocą nie tylko w przygotowaniu odpowiedniego wniosku wraz z doborem kodów PKD odpowiadających profilowi przedsiębiorcy, ale także dzięki współpracy z doradcami podatkowymi przedstawi Państwu najdogodniejszą opcję opodatkowania. 

Rejestracja firmy i przygotowanie wszystkich formularzy następuje w ciągu jednego spotkania. Aby proces rejestracji przebiegł sprawnie klient powinien przygotować na spotkanie dowód osobisty, NIP, nazwę firmy i zakres jej działalności.

W razie potrzeby wsparcia przez innych specjalistów wesprzemy kontaktem do sprawdzonego radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata. 

Spółka cywilna

Teoretycznie rzecz ujmując, spółka cywilna nie jest spółką, lecz swego rodzaju umową, dzięki której wspólnicy będący przedsiębiorcami przez wniesienie odpowiednich wkładów zobowiązują się dążyć do osiągnięcia założonego przez nich celu. Umowa spółki cywilnej musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać przynajmniej podstawowe zasady jej funkcjonowania. Umowa spółki cywilnej powinna określać zatem zasady podziału zysku i uczestnictwa w stratach, reguły jej reprezentacji wobec osób trzecich, czas na jaki została powołana a także zasady jej rozwiązania. Wkład wspólnika może polegać zarówno na wniesieniu konkretnej kwoty pieniężnej jak i na wniesieniu do spółki własności lub innych praw a także świadczeniu usług na jej rzecz. Wspólnik samodzielnie nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału majątku spółki. Za zobowiązania powołanej spółki, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie wespół z pozostałymi wspólnikami.

Biuro Rachunkowe Control  służy pomocą w przygotowaniu  umowy spółki cywilnej, określającej zasady jej działalności i zabezpieczającej interesy każdego z wstępujących do niej wspólników. Zapewniamy kontakt do sprawdzonych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata. 

Spółka jawna

Teoretycznie rzecz ujmując, spółka cywilna nie jest spółką, lecz swego rodzaju umową, dzięki której wspólnicy będący przedsiębiorcami przez wniesienie odpowiednich wkładów zobowiązują się dążyć do osiągnięcia założonego przez nich celu. Umowa spółki cywilnej musi zostać sporządzona na piśmie i zawierać przynajmniej podstawowe zasady jej funkcjonowania. Umowa spółki cywilnej powinna określać zatem zasady podziału zysku i uczestnictwa w stratach, reguły jej reprezentacji wobec osób trzecich, czas na jaki została powołana a także zasady jej rozwiązania. Wkład wspólnika może polegać zarówno na wniesieniu konkretnej kwoty pieniężnej jak i na wniesieniu do spółki własności lub innych praw a także świadczeniu usług na jej rzecz. Wspólnik samodzielnie nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może również domagać się podziału majątku spółki. Za zobowiązania powołanej spółki, każdy ze wspólników odpowiada solidarnie wespół z pozostałymi wspólnikami.

Biuro Rachunkowe Control  służy pomocą w przygotowaniu umowy spółki cywilnej, określającej zasady jej działalności i zabezpieczającej interesy każdego z wstępujących do niej wspólników. Zapewniamy kontakt do sprawdzonych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. jest najbezpieczniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki, nie odpowiadają jej wspólnicy lecz sama spółka. Kapitał zakładowy (minimalny kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosi 5 000 zł) dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, które muszą zostać objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub aportowych (niepieniężnych, takich jak np. nieruchomość czy samochód). Wspólnicy nie prowadzą co do zasady spraw spółki, obowiązek ten został scedowany na zarząd, który może być zarówno wieloosobowy jak i jednoosobowy. Reguły funkcjonowania spółki takie, jak podział zysku i uczestnictwo w stratach, zasady reprezentacji czy czas trwania spółki, powinny znaleźć odzwierciedlenie w umowie spółki, która sporządzana jest pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Istnieje również możliwość założenia spółki z o.o. za pośrednictwem sieci Internet. Metoda ta jest zdecydowanie szybsza (skraca czas do siedmiu prognozowanych dni roboczych) tańsza (350 zł opłaty sądowej zamiast 600 zł) oraz mniej sformalizowana.

Zapewniamy kontakt do sprawdzonych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

to w rzeczywistości spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na zasady ponoszenia odpowiedzialności wobec potencjalnych wierzycieli, ale także ze względów podatkowych i finansowych. Zwrócić należy uwagę, iż spółka komandytowa nie podlega obowiązkowi odprowadzania podatku CIT. Koszty założenia spółki z o.o. sp. k w której jedyny wspólnik jest prezesem zarządu sp. z o.o. i jednocześnie komandytariuszem są jednak podwójne. Funkcjonowanie w ramach tego podmiotu wymaga bowiem założenia dwóch odrębnych spółek.

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł)

Zapewniamy kontakt do sprawdzonych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata. 

Spółka Komandytowa – sp.k.

Spółka komandytowa to spółka w której wspólnicy prowadzą wspólne przedsiębiorstwo, aczkolwiek odpowiedzialność jednego z nich – komandytariusza jest ograniczona do wysokości tzw. sumy komandytowej. W przypadku braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki, drugi ze wspólników zwany komplementariuszem, za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym. To jednak komplementariusz prowadzi co do zasady wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnik. Spółka komandytowa to zatem w założeniu spółka w której jeden ze wspólników ma pomysł, chce go realizować poprzez własną pracę, drugi zaś pragnie dofinansować działalność bez ponoszenia zbędnego ryzyka gospodarczego. Zasady funkcjonowania spółki określa jej umowa, która w przypadku spółki komandytowej powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Celem odpowiedniego jej zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, należy przedłożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce jej przyszłej siedziby, odpowiednio wypełnione formularze. W dokumentach tych należy w sposób sformalizowany przedstawić ogół informacji dotyczących zasad funkcjonowania nowo powstającego podmiotu. Biuro Rachunkowe Control TAX służy pomocą w przygotowaniu projektu umowy spółki komandytowej, który zostanie następnie wkomponowany w treść aktu notarialnego. Nasz zespół służy także pomocą w przygotowaniu odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do sądu rejestracyjnego.

Ustawodawca celem przyśpieszenia procesu rejestracji spółki komandytowej przewidział również możliwość jej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet. Procedura rejestracji internetowej, skraca czas rejestracji do prognozowanych siedmiu dni roboczych a także wiąże się ze znacznie niższą opłatą sądową (350 zł).       

Biuro Rachunkowe Control TAX, proponuje również powołanie spółki komandytowej w której komplementariuszem pozostaje wspólnik prowadzący działalność w formie spółki z o.o. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne ze względu na zasady odpowiedzialności prawnej a także złagodzenie formy opodatkowania.  W celu zapewienia jak najlepszego wsparcia rekomendujemy kontakt do sprawdzonych specjalistów: radcy prawnego, doradcy podatkowego czy adwokata.