ZAŁOŻENIE 1: samochód nie był wprowadzony na stan majątku firmy.

Jeśli sprzedaż samochodu otrzymanego w darowiźnie nastąpiła przed upływem 6 miesięcy od jego darowania (a nawet licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego darowanie), to wówczas powstaje przychód podatkowy.

Wartość rzeczy (samochodu) otrzymanej w darowiźnie nie jest kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży tej rzeczy. W konsekwencji, cały przychód będzie dochodem. Na zakończenie roku (przy składaniu zeznania rocznego) trzeba będzie zatem zapłacić podatek praktycznie od całego kwoty uzyskanej ze sprzedaży samochodu.

UZASADNIENIE

Przede wszystkim należy się zastanowić, czy w tej sytuacji powstaje przychód podatkowy.

Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą rzeczy ruchomej (samochodu) poza działalnością gospodarczą. Podatnik sprzedaje tę rzecz „prywatnie”.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., źródłem przychodów podatkowych jest odpłatne zbycie innych rzeczy niż nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jeśli więc odpłatne zbycie samochodu otrzymanego w darowiźnie nastąpiło przed upływem 6 miesięcy od jego otrzymania (a nawet licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego otrzymanie), to wówczas taka sprzedaż powoduje powstanie przychodu podatkowego.

Cena sprzedaży samochodu jest przychodem ze sprzedaży rzeczy (art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Ten przychód nie podlega opodatkowaniu w żaden specjalny sposób. Zastosowanie mają tutaj zasady ogólne – opodatkowaniu podlega dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Taki dochód opodatkowany jest w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy jednak występują tutaj koszty uzyskania przychodów? Przepis art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. wprowadza zasadę, że kosztami uzyskania przychodów są koszty faktycznie poniesione w celu uzyskania tego przychodu. Podatnik (sprzedający samochód) nie poniósł kosztów, aby nabyć samochód (który otrzymał w darowiźnie). Czy jego wartość może być kosztem podatkowym?

Przepis art. 22 ust. 1d u.p.d.o.f. stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest: 1) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo 2) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń – pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Jeśli rzecz została nabyta w darowiźnie, to w związku z jej otrzymaniem nie powstał przychód podatkowy. W związku z tym – wartość rzeczy (samochodu) otrzymanej w darowiźnie nie jest kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży tej rzeczy. Koszt taki powstaje tylko wówczas, gdy wartość rzeczy uprzednio była przychodem podatkowym (przy nabywaniu tej rzeczy). Jeśli rzecz nabyto w darowiźnie – kosztu podatkowego nie ma.

Potwierdza to także brzmienie art. 24 ust. 6 u.p.d.o.f., zgodnie z którym dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Kosztów nabycia samochodu nie było. Nakładów na samochód też nie było (a przynajmniej nie wynika to z pytania). W konsekwencji, cały przychód będzie dochodem. Na zakończenie roku (przy składaniu zeznania rocznego) trzeba będzie zatem zapłacić podatek praktycznie od całego kwoty uzyskanej ze sprzedaży samochodu.

Nawet zatem gdyby sprzedaż nastąpiła po cenie niższej niż wartość darowizny – podatek od ceny sprzedaży trzeba by zapłacić.

RADA

Od podatku uchroni tylko wstrzymanie się ze sprzedażą, aż upłynie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsca darowizna samochodu.