REMONTOWAŁEŚ? BUDOWAŁEŚ? NALEŻY CI SIĘ ZWROT VAT ZA OKRES 2004-2013!!! Nie złożyłeś wniosku VZM-1 w 2013 roku? Nic straconego, nadal możesz to zrobić i wykazać w nim faktury wystawione w okresie 01.05.2004 – 31.12.2013 r.! Ile możesz odzyskać? – 15% kwoty NETTO wydatków na zakup materiałów budowlanych, lub – 12,195% kwoty BRUTTO wydatków na zakup materiałów budowlanych, lub -65,22% kwoty PODATKU VAT z wydatków na zakup materiałów budowlanych. LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE! Nie czekaj! Odzyskaj VAT za materiały budowlane! Kto może odzyskać? Uprawnionymi do złożenia wniosku o zwrot VAT z materiałów budowlanych są osoby fizyczne, które: 1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na: budowie budynku mieszkalnego; nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie, (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach; remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, 2) poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%, 4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej np.deweloperzy, firmy budowlane), 5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego (akt własności, umowa najmu, użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu itp.), 6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.