Z dniem 1 listopada uchylone zostały załączniki nr 11, 12, 13 i 14. Można stwierdzić, że w ich miejsce pojawił się nowy załącznik nr 15. „Stare” pozycje z uchylonych załączników  np. sprzedaż stali czy surowców wtórnych, a także usługi budowlane świadczone przez podwykonawców zostały przeniesione do załącznika nr 15. Dodatkowo zamieszczone w nim zostały towary takie jak: węgiel i wyroby węglowe, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, części i akcesoria do motocykli, maszyny i urządzenia elektryczne. Warto się z nim zapoznać: załącznik nr 15.

W szczególności obowiązkowy MPP dotyczy płatności za:

 

 • paliwa,
 • stal, wyroby stalowe,
 • złom, odpady,
 • metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź),
 • folię stretch,
 • tablety, smartfony, konsole,
 • usługi budowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Obowiązkowy MPP obejmuje towary i usługi głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przerzuceniem obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę lub odpowiedzialnością podatkową.

Pojawienie się niniejszego załącznika niesie za sobą nowe obowiązki zarówno dla sprzedawców jak i nabywców towarów i usług w nim wymienionych. Obowiązki pojawiają się głównie w odniesieniu  do kwoty transakcji. Jeżeli faktura na towary lub usługi z załącznika nr 15 będzie opiewała na kwotę równą lub wyższą od 15.000 zł łącznie z podatkiem VAT wówczas należy zastosować obowiązkowy split payment (tzw. MPP). Poniżej 15.000 zł MPP jest nadal dobrowolny. Po zmianie przepisów nie będzie również obowiązywał przepis dotyczący transakcji jednolitej gospodarczo, zostanie on uchylony. Takie transakcje będą objęte obowiązkowym split payment na zasadach ogólnych.

Strona Sprzedawcy.

 

  • Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Sprzedawca towarów lub usług z zał. nr 15 musi bezwzględnie pamiętać o tym, aby zgodnie z nowymi przepisami nie zastosować tu już procedury „odwrotnego obciążenia” (z wyłączeniem okresu przejściowego). Transakcja musi zostać opodatkowania właściwa stawka VAT  ( np. 23% lub 8%).
  • Sprzedawca musi posługiwać się firmowym rachunkiem bankowym do którego będzie miał przydzielony rachunek VAT (banki tworzą automatycznie przy firmowych rachunkach, nie ma możliwości jego otrzymania dla rachunków prywatnych). Dodatkowo należy pamiętać, aby ten rachunek znajdował się na tzw. „białej liście” .
  • Sprzedawca przy transakcjach powyżej 15.000,00 zł brutto ma obowiązek umieścić na fakturze dodatkowy opis „metoda podzielonej płatności” nawet wtedy, gdy na fakturze wystąpi tylko jedna pozycja z zał. nr 15. Istotna jest tu wartość transakcji. Oczywiście do faktur, które w ogóle  nie dotyczą towarów i usług z zał. nr 15 nie stosuje się wspomnianego opisu i obowiązkowej płatności metodą MPP.
   Gdy faktura zostanie wystawiona bez tego oznaczenia, podatnik będzie miał możliwość jej poprawienia poprzez wystawianie faktury korygującej. Natomiast nabywca faktury bez tego oznaczenia będzie mógł błąd ten naprawić wystawiając notę korygującą.
  • Sprzedawca przy transakcjach poniżej 15.000,00 zł brutto  nie ma obowiązku umieszczać na fakturze dodatkowego  opisu „metoda podzielonej płatności”. Jego użycie w tym przypadku nie zobowiązuje odbiorcy do zapłaty metodą MPP.
  • Podkreślić należy, że w sytuacji gdy rozliczenie należności wynikającej z faktury nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania. Wynika to z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT. Zatem, jeśli faktura rozliczana będzie kompensatą, nie będzie obowiązku zamieszczania na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.
  • Sankcje za omijanie nowych uregulowań dla Sprzedawcy: za brak zamieszczenia przez wystawcę na fakturze specjalnego oznaczenia: “mechanizm podzielonej płatności” ustawa wprowadza sankcję w wysokości 30% kwoty podatku, wykazanej na tej fakturze. Sankcja będzie jednak naliczana wyłącznie od wartości kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15. Sprzedawca uniknie naliczenia tej sankcji, gdy nabywca ureguluje w MPP całą kwotę odpowiadającą kwocie VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15.

Strona Nabywcy

 

  • Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie miał obowiązek uregulowania należności z niej wynikającej w MPP. Przy czym obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.
  • Nabywca musi posługiwać się firmowym rachunkiem bankowym aby mógł skorzystać z płatności MPP.
  • Nabywca nie musi regulować należności wynikającej z faktury nieoznaczonej opisem: „metoda podzielonej płatności” z zastosowaniem metody MPP, może ją uregulować zwykłym przelewem, gotówka, bądź kartą; pomimo, iż na fakturze pojawia się towary lub usługi z zał. nr 15. Ważne, aby jej wartość nie przekraczała kwoty 15.000,00 zł brutto.
  • Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy wprowadzającej omawiane zmiany, nabywca musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w MPP. Nabywca zobowiązany jest do reakcji na blednie wystawioną fakturę, (np. na wystawienie przez Sprzedawce faktury bez obowiązkowej adnotacji (dla kwot pow. 15.000,00 zł brutto), nabywca powinien wystawić notę korygującą oraz zastosować mimo wszystko płatności MPP)
  • Sankcje za omijanie nowych uregulowań dla Sprzedawcy: za brak zapłaty przez nabywcę pomimo takiego obowiązku metodą MPP będzie nakładana sankcja w wysokości 30% albo będzie podlegał karze grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Przy tym temacie należy jeszcze zwrócić uwagę na przepisy mówiące o ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ.

 

Nie znika bowiem całkowicie solidarna odpowiedzialność nabywcy za VAT Sprzedawcy. Dotyczy ona transakcji, których przedmiotem są właśnie towary wymienione w zał. nr 15! Nie ważne jaka jest wartość faktury – nabywa zostaje pociągnięty solidarnie do odpowiedzialności ze Sprzedawcą za niezapłacony VAT przez Sprzedawcę. Pamiętajcie – już od pierwszej złotówki. Nabywca uniknie solidarnej odpowiedzialności, jeżeli zapłaci należność dobrowolnym  split paymentem, czyli MPP.

PODSUMOWANIE

Kiedy obowiązkowy MPP nie będzie mieć zastosowania?

W przypadku:

 • faktur dokumentujących sprzedaż towaru/usługi objętych obowiązkowym MPP na kwotę niższą lub równą 15 tys. zł brutto,
 • faktur dokumentujących sprzedaż towarów/usług mieszanych (tj. towarów/usług objętych i nieobjętych obowiązkowym MPP) o łącznej wartości niższej lub równej 15 tys. zł brutto,
 • rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 KC,
 • uregulowań należności wynikających z faktury, która dokumentuje transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Transakcje poniżej 15 tys. zł, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP (wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), podlegają odpowiedzialności podatkowej, stosowanej od pierwszej złotówki.
opracowanie własne