Księgowość (tradycyjna lub on-line)

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg zgodnie Ustawą o Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez Klienta planu amortyzacji
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ksiąg
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym
 • opracowaniem zakładowego planu kont
 • opracowaniem zasad (polityki) rachunkowości

Uproszczona księgowość

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz dokonywanie miesięcznych odpisów
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do urzędów skarbowych
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z ewidencji

Nadzór księgowy (outsourcing pracowniczy)

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola pracowników działu księgowości w firmie Klienta
oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego.

Księgowość na codzień  prowadzona jest przez wskazanych pracowników/właścicieli firmy.   My nadzorujemy ich prace w wybranej formie: tradycyjnej bądź on-line.

Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych oraz bezpośredni  dostęp do danych za pośrednictwem własnego oprogramowania bądź zewnętrznego. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi Biuro.