fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU e-ksiegowa/sklep

 

 

 

§I. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego control-tax.pl prowadzonego przez spółkę Control TAX sp. z.o.o z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Powstańców Warszawy 18/1, 35-329 Rzeszów, KRS 0000821162, REGON 385184668, NIP 813 383 12 01, e-mail: sklep@control-tax.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Usługa – usługi elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://control-tax.pl/regulamin-sklepu/
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.control-tax.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;
  5. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  6. Właściciel – spółka Control TAX sp. z.o.o z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Powstańców Warszawy 18/1, 35-329 Rzeszów, KRS 0000821162, REGON 385184668, NIP 813 383 12 01, e-mail: sklep@control-tax.pl reprezentowana przez Prezesa zarządu Sylwia Jaroszek, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj Usługi.
 3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.
 4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i podane są w wartościach netto do których należy doliczyć podatek VAT w podstawowej stawce.

§II. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Usług zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Usługi, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Usugi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak m. in.: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Usug dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Usług elektronicznych w zależności od charakteru Usługi.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

§III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  1. Zamówienia na Usdługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu.
  2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
  3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu e-mail.
  4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
  5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
   1. głównych cechach Usługi,
   2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Usugę wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Usługi oraz o innych kosztach,
   3. możliwości odstąpienia od umowy.
  6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
  7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
  8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
  9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
  10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Usługi.

§IV. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w polskich złotych i stanowią pełną ceną do której nie będą doliczane dodatkowe kwoty pieniężne, w szczególności podatki. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Usługi w szczególności w następujący sposób:
  1. Przelewem internetowym za pośrednictwem bramki płatniczej PayU.
  2. BLIK
 4. Zamówienia na Usługi elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Usługi lub instrukcji skorzystania z Usługi w wiadomości email. Wysyłka Usługi następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności. W przypadku zakupu Usługi z przyszłym terminem realizacji dostawa następuje zgodnie z informacją przy wybranej Usłudze.
 5. Dostawa Produktów cyfrowych jest nieodpłatna.

§V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym rozdziale nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia Usługi wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Usługa jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Usługi Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Usługi.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Usługi zostanie usunięta lub Klient otrzyma nową Usługę. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Usugiu lub obniży cenę.

§VII. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Usług elektronicznych
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Usług dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).
 5. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email pod adres sklep@control-tax.pl lub listownie na adres Właściciela.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

§VIII. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności znajdującej się poniżej.

§IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Usługi dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Usług i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Usług bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Usługach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Usługi i treści w nich zawarte nie stanowią porady w rozumieniu ustawy z dn. 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

§X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2019 roku.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis.